Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Good Brand Good market: การประชุม TCL Global Partner Conference - Tuesday, 13 October 2015 14:39
Blue Grey Red

Hot News

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

download


เตรียมพบกับงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและงานขนส่งลำเลียงเพื่อการจัดเก็บครั้งที่3

ได้ในปี2018 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ภายในงานนี้ท่านจะได้พบกับสินค้าอุตสาหกรรม พร้อมใจกันลดราคา 30%-70%

เครื่องจักรประเภทต่างๆ อุปกรณ์ในการการขนย้ายถ่ายโอนทุกชนิด งานบรรจุภัณฑ์และงานจัดเก็บ รวมไปจนถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click

CONCRETE ASIA 2017 international exhibition and conference for the concrete and building construction industry. Click

Large enterprise direction for small business operation“พนักงาน” ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ของทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน จึงเป็นเรื่องหลักของบริษัทที่ต้องมีวิธีบริหารจัดการพนักงานให้อยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีวิธีการพัฒนาศักยภาพและใช้กลยุทธ์ดึงพนักงานให้อยู่กับองค์กรแตกต่างกันไป

ยิ่งกับองค์กรใหญ่ด้วยแล้ว ต้องใช้วิธีบริหารคนหมู่มากในทุกระดับงาน และกระจายความสำคัญอย่างทั่วถึงเพื่อ “มัดใจ” ให้รักองค์กร และร่วมกันสร้างองค์กรให้ก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมกัน

ASEAN Industrial Magazine ฉบับนี้ จึงขอนำกลยุทธ์การบริหารองค์ของธุรกิจขนาดใหญ่มาเผยแพร่สู่ผู้อ่านอย่างย่อ ๆ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของท่านได้

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปตท. ตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้มีความรู้และศักยภาพสูง เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ที่จะช่วยในการผลักดันการดำเนินธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้  ดังนั้น ปตท. จึงให้ความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) ส่งเสริมโอกาสการสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) การ พัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง มีพฤติกรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการ 3 ประการ คือ ห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจต่อพนักงาน (Care, Share, and Respect) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานพร้อมช่วย ปตท. ดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

การสรรหาพนักงาน
ปตท. พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลัง สำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารจัดการ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ (Career Management and Development)  ของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน  และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน
ปตท. มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลระดับธุรกิจ (HRBU) ร่วมกับหน่วยธุรกิจ วิเคราะห์ความต้องการ อัตรากำลัง กำหนดขีดความสามารถที่ต้องการ และจัดทำ Acquisition Plan เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพให้ทันความต้องการของธุรกิจ

ปตท. ใช้ระบบ e-Recruit เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลผู้สมัคร และเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการการสรรหาและคัด เลือกพนักงาน โดยผู้สมัครสามารถติดตามสถานะได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

ปตท. ใช้หลักการประเมินแบบ STAR (Situation Action and Result) ใน กระบวนการสอบสัมภาษณ์ ด้วยการใช้คำถามที่ให้ผู้สมัครอธิบายพฤติกรรมตนเองและศักยภาพของผู้สมัคร ทำให้สามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์คำตอบที่สะท้อนพฤติกรรมของผู้สมัครใน สถานการณ์ต่างๆ แตกต่างจากการสัมภาษณ์แบบเดิม ที่ไม่สามารถสะท้อนพฤติกรรมผู้สมัครได้

การสร้างแรงจูงใจ
ปตท. มีกลยุทธ์และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน มีการบริหารค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล สามารถสะท้อนความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และไม่แยกปฏิบัติ มีการศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนกับบริษัทชั้น นำทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ซึ่งค่าจ้างและผลตอบแทนจัดอยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ

การประเมินค่าตอบแทนจะกำหนดให้สะท้อนความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงาน (Performance Management System: PMS) ซึ่งกำหนดให้พนักงานทุกระดับต้องตั้งเป้าหมายและดัชนีชี้วัดระดับบุคคลที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร นอกจากนี้ ปตท. ได้ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของบุคลากร ด้วยการให้รางวัล ยกย่องชมเชย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศประจำปี

ปตท. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบเกินกว่ากฎหมายกำหนด มีการออกแบบให้เหมาะสมและครอบคลุมทุกช่วงอายุของพนักงาน โดยสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

เอ็กโก กรุ๊ป
เพราะ เชื่อว่าองค์กรต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมระหว่างธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เอ็กโก กรุ๊ป  จึงได้พัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม   โดยมีจุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือพนักงาน ในองค์กร เพราะถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ได้นำพาองค์กรประสบความสำเร็จบนเส้นทาง ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในรูปแบบครบวงจรจวบจนปัจจุบัน และเป็นพลังสำคัญที่จะนำธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจ พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ ‘ความสุข’ ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

การสรรหาบุคคลและการจ้างงาน
การสรรหา คัดเลือกบุคคล ได้ดำเนินการโดยหลักคุณธรรม ความเสมอภาค ความสามารถ และความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้คน ‘เก่ง’ และ ‘ดี’ มีทัศนคติสอดคล้องกับงานและวัฒนธรรมของบริษัท (Job-Fit, Culture-Fit) เข้ามาทำงาน โดยดำเนินการสรรหาในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสม ไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล สิทธิพิเศษหรืออามิสสินจ้างใดๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป

นอกจากการนำระบบคุณธรรมและความเท่าเทียมมาใช้ในการสรรหาและจ้างงานแล้ว บริษัทยังได้กำหนดการสร้างโอกาสงานให้แก่แรงงานท้องถิ่น เป็นหนึ่งในนโยบายด้านการจ้างงาน เพื่อกระจายรายได้และ พัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอีกด้วย

นี่เป็นแนวทางขององค์กรใหญ่ในการบริหารองค์กรที่เรานำมาให้ท่านอ่านเพียง 2 องค์กรใหญ่เท่านั้น..ยังมีอีกหลายแนวทางที่ท่านสามารถค้นหาและปรับใช้ได้ในองค์กร “เปิดตาให้กว้าง เปิดใจให้สุด” ก้าวอย่างมั่นคงอยู่สนาม AEC

 
“Officer” is counted to be an important propulsion for all organizations and government sectors.  Therefore, the company must have a method in managing the officers to stay in organization permanently.  Each company will have the way in developing for the potential and strategy in different method.  For big enterprise, the method for managing people in all levels and dispersed thoroughly for company is bunched up to love company together with the creation of organization growth.

For this issue, Asean Industrial Magazine will present the strategy of the large organization management in order to distribute to readers in conclusion for the usage in your company.

Petroleum Authority of Thailand (PTT)

PTT realizes to place importance on creating Human Capital in order to have knowledge with high potential.  Due to the fact that Key Success Factor will help to push the business operation according to vision and responsibility of target.  So, PTT will place importance on the creation of knowledge based society and the promotion of leadership opportunity creation.  For the development of officers in all levels to be in good, excellent, professional operation, the readiness for learning under the 3 kinds of principal (care, share, and respect) to the officers has been helped PTT in taking care for social, community, and environment and to move organization toward the prosperity.

Selection
PTT opens an opportunity for person who has potential possessed and wants to progress in working to join the company for the long-lasting development.  Therefore, Career Management and Development must be placed importance on the development of the officers together with organization for the equality in working.  PTT, by the Human Resource Business Unit, has a process in systematic selection in order to analyse and indicated the need and the ability of manpower, at the same time, Acquisition Plan is managed for the potential applicant selection.

PTT has used e-Recruit system for increasing the capacity of data management for the purpose of business expandsion.  The data of applicant has been kept completely in every process of selection.  Therefore, applicant can follow the situation from starting until end of the process.

PTT has been used STAR (Situation Action and Result) principal in the process of interviewing.  The question is risen for the explanation of answer about the potential and behaviour of applicant.  The answer will be analyzied to compare in many situations reflected applicant’s behaviour.

Motivation
PTT has a strategy motivation policy to officers in both money and non-money.  The wage managed is connected to the result of invividual action and can be reflected the cause of officer’s operation in different manner without divided.  The compensation and wages have been studied to adapt and compared with the first class domestic and foreign companies in every year.  So, wages and compensation will be arranged in the first class level of the country.

The estimation of wages will be indicated to reflect fairly with transparency by which the Performance Management System: PMS will be an indicator for all levels of officers whom must target to indicate personally in harmony with the organization’s target business strategy.  Moreover, PTT will give precedence to honor of personnel by awarding and praising for motivation created.

PTT manages to have many welfares and privileges which exceeded from law indicated.  The officers can choose to receive their privileges which are covered to all ages according to the suitability and the need of each person.

EGCO Group

Human resource management and development
In believing that organization must have conscious properly in balancing among business, environment, and society.  Therefore, EGCO Group has developed the growth of enterprise permanently together with the participantion in taking care environment and society.  At first place, officers in organization are counted to be important persons for motion force in leading organization towards the success in business on the way of entire electricity generation.

Human resource management policy
EGCO Group has realized to the worthy of human resource in being as a heart for strengthening ability and compitition capacity in company together with the caring of the entire human resource management and development system.  However, people selection, development of officers, compensation fairness, and proper welfare are supported to the officers for their purpose of physical and mental happinesses that can lead to the efficiency in working.

Selection and employment

The selection of persons has been done by using moral principles, equality, and ability for the sake of business operation in order to get a quality person with “Good” and “Intelligent” together with the attitude that is in harmony with the work and company’s culture (Job-Fit, Culture-Fit).  The selection is operated in form of committee in order to get a proper person without any personal relationship, preference, and bribery, which will be according to a good principle and business ethics of EGCO Group.

Besides, EGCO Group has indicated to build business opportunity for local labour as one of policy in employment aspect for the purpose of income distribution and well-being community development.

These are management methods of a big organization.  We just bring only 2 big organizations to be a sample for readers.

There are still many methods for readers which can adjust to use in organization.  “Widely opened Eyes, Deeply opened Heart” can move forward frimly in the field of AEC.    

 

เรียบเรียง/อารินทร์ ปันทะวงศ์
ภาพ : http://www.egco.com & http://www.pttplc.com

Edit by : Arin Panthawong
Photo :  http://www.egco.com & http://www.pttplc.com