Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Good Brand Good market: การประชุม TCL Global Partner Conference - Tuesday, 13 October 2015 14:39
Blue Grey Red

Hot News

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

download


เตรียมพบกับงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและงานขนส่งลำเลียงเพื่อการจัดเก็บครั้งที่3

ได้ในปี2018 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ภายในงานนี้ท่านจะได้พบกับสินค้าอุตสาหกรรม พร้อมใจกันลดราคา 30%-70%

เครื่องจักรประเภทต่างๆ อุปกรณ์ในการการขนย้ายถ่ายโอนทุกชนิด งานบรรจุภัณฑ์และงานจัดเก็บ รวมไปจนถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click

CONCRETE ASIA 2017 international exhibition and conference for the concrete and building construction industry. Click

โอกาสของ “อุตสาหกรรมไทย” บนกระแสความท้าทายครั้งใหม่

alt

อนาคตทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมไทย ก้าวต่อไปจะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายครั้งใหม่อย่างไรนั้น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้ทำรายงานสรุปถึงโอกาสและความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้ทั้งนี้  ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดงานประชุมวิชาการ OIE Forum 2558 จัดโดย สศอ. เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า “ความท้าทายครั้งใหม่ที่อุตสาหกรรมไทยกำลังเผชิญ คือ การเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกซึ่งถือเป็นบริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีความเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วน โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 5 ประเด็นคือ 1. โครงสร้างประชากรโลก โดยในอีก 35 ปีข้างหน้า สัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าจากปัจจุบัน  2. การเติบโตของสังคมเมืองส่งผลให้ประชากรย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาอาชีพในเมืองมากขึ้น ดังนั้น ในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึงเร่งดำเนินนโยบายพัฒนาสังคมชนบท โดยมุ่งเน้นการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ 3. การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและความต้องการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดภัยพิบัติและความขาดแคลนทรัพยากร ที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และ 5 สถานการณ์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศสำคัญๆ เปลี่ยนไป”

อย่างไรก็ตาม บริบทที่เปลี่ยนแปลงในประเด็นต่างๆ ข้างต้น เป็นแนวโน้มโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเมืองและนโยบาย จึงส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ทำให้เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ที่เคยเกื้อกูลและสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยเปรียบเทียบที่ประเทศเคยมีเปลี่ยนไป จึงเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในระดับโลกและระดับประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งในแง่ของโอกาสที่ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และสิ่งท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับ

โอกาสของอุตสาหกรรมไทยที่รออยู่

การเพิ่มบทบาทของภูมิภาคอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค  และภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ ASEAN+ (กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศกลุ่ม ASEAN กับประเทศคู่เจรจา) ทำให้มีโอกาสจากตลาดที่ใหญ่ขึ้น โดยในกรอบ ASEAN+3  ที่มีสมาชิก คือ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะมีประชากรรวมกันกว่า 2,068 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของประชากรโลก และมีมูลค่า GDP รวมประมาณ 9,900 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของ GDP โลก ในขณะที่กรอบASEAN+6 ที่มีสมาชิกเพิ่มมาจาก ASEAN+3 อีก 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย จะมีประชากรรวมกันกว่า 3,280 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรโลก

 

และมีมูลค่า GDP รวมประมาณ 12,250 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของ GDP โลก อีกทั้งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจดังกล่าว ยังสร้างโอกาสจากการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนเงินแรงงานโดยเสรี และการขยายเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคอีกด้วย

กลุ่มประเทศโอกาสใหม่ที่มีอัตราการเติบโตและบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นจะเป็นโอกาสและตลาดใหม่ของภาคอุตสาหกรรมไทย เช่น กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว หรือ BRICS ประกอบด้วยประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ กลุ่มประเทศ Next 11 ประกอบด้วย ประเทศบังคลาเทศ อียิปต์ อินโดนีเซีย อิหร่าน เม็กซิโก ไนจีเรีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ตรุกี และเวียดนาม กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States :CIS) ประกอบด้วยสมาชิก 12 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย ยูเครน เบลารุส  มอลโดวา คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน และจอร์เจีย

การเพิ่มขึ้นของประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการวัตถุดิบเกษตรเพื่อเป็นอาหาร พลังงาน และวัสดุทดแทนสิ่งสังเคราะห์มีมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรของไทย  อีกทั้งกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ทำให้มีความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะที่มาจากวัสดุธรรมชาติมากขึ้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น กระบวนการทางเศรษฐกิจเปลี่ยนจาก Physical Economy เป็น Digital Economy เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ใช้ Internet เป็นพื้นฐาน และเป็น Nano Technology มากขึ้น แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตจะมีลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตและบริการมากขึ้นจึงเอื้อต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้จุดแข็งที่มีในด้านบริการซึ่งเป็นส่วนปลายของห่วงโซ่มูลค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดภาคการผลิตที่เป็นส่วนต้นของห่วงโซ่มูลค่าให้พัฒนาควบคู่กันไป

นโยบายภาครัฐด้านต่างๆ จะเอื้อต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เช่น นโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมใหม่ เช่น นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและ       โลจิสติกส์ อีกทั้งการปฏิรูปประเทศตามแผนที่นำทางที่รัฐบาลกำหนดไว้จะช่วยบรรเทาปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีอยู่และส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว

สิ่งท้าท้ายต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สภาพเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก แม้ว่าในปี 2557 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวดีขึ้นจากป 2556 แต่สภาพเศรษฐกิจของบางประเทศสำคัญยังมีความเสี่ยง เช่น เศรษฐกิจสหภาพยุโรปแม้จะขยายตัวแตอัตราการวางงานยังอยูในระดับสูงและอาจเขาสูภาวะเงินฝด เศรษฐกิจญี่ปุนมีการขยายตัวเพียงเล็กนอยอันเปนผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม ส่วนเศรษฐกิจจีนยังอยู่ในภาวะชะลอตัว สภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะชะลอตัวของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้จึงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในระยะต่อไป

 

 

การเข้ามามีบทบาทของเอเชียในการเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก โดยเฉพาะประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ทำให้การแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ้น ธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้นจำเป็นต้องปรับตัว ทั้งนี้ ถือได้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอันดับ 1 ของโลก สัดส่วนในมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตของจีนต่อมูลค่าเพิ่มทั้งหมดของภาคอุตสาหกรรมโลกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากร้อยละ 9 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 17 ในปี 2553 เทียบเท่ากับสัดส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกา

มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและจำเป็นต้องปรับตัวรองรับสถานการณ์

ความต้องการพลังงานในภูมิภาคสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการแย่งชิงแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างเข้มข้น จากประมาณการความต้องการพลังงานในปี ค.ศ. 2040 จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2010 โดยเฉพาะจีนจะต้องการพลังงานสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงสองทศวรรษหน้า

 ภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศวิทยา และระบบเศรษฐกิจ ทำให้เกิดมาตรการควบคุมสารเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และการรณรงค์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญ และภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจำกัดและมีแนวโน้มจะขาดแคลน ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องปรับตัวโดยปรับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างเป็นสุข

ภาวะวิกฤติใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก อาทิ วิกฤติการเงิน โรคระบาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย เนื่องจากการเชื่อมโยงถึงกันของระบบคมนาคม ขนส่ง และการสื่อสาร ทำให้วิกฤติที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่ง สามารถเกิดผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว

 

ปัจจัยต่างๆ จึงเป็นสิ่งท้าทายต่ออุตสาหกรรมไทย และเป็นส่วนหนึ่งที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เองได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต